петък, 02.06.17 - София

“Европейски социален диалог в здравеопазването - предизвикателства в България”, дискусионен форум

Фондация Фридрих Еберт и нейната партньорска организация, Федерацията на синдикатите в здравеопазването, се ангажират съвместно за развитието на модерните работни отношения и на социалния диалог, и организират целенасочен дебат по темата за актуалните възможности и механизми на прилагане на европейския модел на социален диалог в България чрез обмен на опит с европейски експерти от здравния сектор.

Снимка: ФФЕ България

Снимка: ФФЕ България

Снимка: ФФЕ България

Десет години след присъединяването на България към Европейския Съюз, здравният сектор все още е изправен пред сериозни проблеми - недостиг на персонал, материални ограничения, напускане на експерти, високи задължения, хронична липса на средства. В контекста на особено трудната и все още продължаваща здравна реформа в държавата, социалният диалог е ефективен инструмент за защита правата и интересите на служителите в здравния сектор и подобряване качеството на здравните услуги.

По тази причина се налага да бъдат разработени конкретни мерки за засилване на ролята на социалния диалог в сектора на здравеопазването и за защита на работническите социални и граждански права, и за изграждане на устойчива, висококачествена здравна система по европейски стандарт.

Диалогът между социалните партньори е един от ключовите елементи на европейския социален модел и съдържа всички форми на съвместното вземане на решения, на обмена на информация, консултирането, колективното трудово договаряне и механизмите за конкретни действия между правителствата, представителите на работниците и служителите и работодателите, свързани с изграждането на икономически и социални политики от общ интерес. От 1990 г. най-голямата българска конфедерация на профсъюзите - КНСБ се ангажира активно на национално равнище в социалния диалог в България чрез своята браншова федерация.

Социални партньори в европейския секторен социален диалог - болници и здравеопазване - са Европейската федерация на работещите в сектора на обществените услуги (EPSU - European Public Service Union), като представител на работниците и служителите, и Европейската асоциация на работодателите в болничния сектор и здравеопазването (HOSPEEM, European Hospital & Healthcare Employers' Association), като представител на работодателите. Генералният секретар на HOSPEEM, Тьите Аклема и Матиас Маухер, главен експерт в EPSU, бяха поканени, за да презентират своя опит и най-добри практики. И двамата представиха конкретните инициативи на социалните партньори за формиране на европейския модел в здравеопазването посредством европейския социален диалог.

След представяне на съществуващите профсъюзни практики на социален диалог в България, беше разработено официално становище, включващо следната бъдеща рамка за действие: внедряване на инструментите на европейския социален диалог за повишаване на ефективността на националния социален диалог на дву- и трипартитно равнище; разработване на анализи и становища относно актуалната здравна реформа за защита и запазване на трудовите и социални стандарти; промяна на законовите норми в частта на двустранния социален диалог - обширна разбивка на процесите на колективно трудово договаряне; социален диалог с ясни и точни правила за повишаване на приходите на трудещите се в здравния сектор; въвеждане на ясни критерии за качеството на здравните грижи и разработване на механизми за заплащания, ориентирани спрямо резултатите; заздравяване на ролята на социалния диалог за подобряване на трудовите условия на служителите в здравния сектор.

С това бяха адресирани, между другото, ключови фигури, вземащи решения в здравния сектор като председателя на парламентарната комисия за здравеопазване и секретаря за социална политика и здравеопазване на президента на Република България, които взеха участие във форума.

Фондация Фридрих Еберт

България

Ул. Княз Борис I 
 №97

1000 София

България

+359 2 980 87 47
+359 2 980 24 38

office(at)fes.bg

Екип и контакти


нагоре