Публикации

| Publikation

Polit-Barometer: Year 19, Issue 3, July-September

The upcoming campaign for the local elections will be extremely intense, and full of compromising statements and smutty PR.

After winning the European elections, GERB is embarking upon the election campaign with confidence.

The divisions in BSP after the European elections seem to have temporarily died down and the party is emerging relatively consolidated for the local votes.


повече информация

| Publikation

Polit-Barometer: Year 19, Issue 2, April-June

The European elections confirmed the political status quo and showed that there is no alternative in which voters are wont to place their trust. The campaign of compromising others led to an ebbing of voters and has confirmed the tendency of lack of confidence in the political elite and political parties as a whole. Scandals related to apartments and guest houses once again raised the issue of corruption in power.


повече информация

| Publikation

Polit-Barometer: Year 19, Issue 1, January-March

Bulgaria has de facto entered the election campaign with a noisy scandal around luxury apartments bought by people in power at low prices. This has led to a strong public response and has become the number one theme in the public domain. These events show that there will be an intensified election campaign with a focus on compromising situations and black PR, and European topics will probably fade into the background.


повече информация

България 2019 – Нови хоризонти: Съмнения, надежди, перспективи

Автори: Борис Попиванов, Александър Димитров, Ваня Григорова, Страхил Делийски, Георги Бърдаров, Евелина Славкова, Теодор Славев, Стефан Георгиев, Георги Джартов, Първан Симеонов

 

Съставител: Стефан Георгиев; Книгата представлява сборник от 10 текста на 10 млади български анализатора (политолози, социолози и икономисти), които разказват своята представа за бъдещето на България, изхождайки от днешната реалност.


повече информация

Българската младеж 2018/2019

Настоящият доклад съдържа основните резултати и изводи от национално социологическо изследване на българската младеж, представително за младите хора на възраст от 14 до 29 години. Изследването е организирано, методологически разработено и финансово реализирано от фондация Фридрих Еберт. За втори път след 2011 – 2015 г. Фондацията си поставя за цел да установи нагласите на младите хора в различни страни от Югоизточна Европа. През 2018 г. проучването има предимството, че се провежда практически едновременно в десет държави (Албания, Босна и Херцеговина, България, Косово, Македония, Румъния, Словения, Сърбия, Хърватия, Черна гора) и с почти унифицирана анкетна карта, което позволява вече максимална съпоставимост и сравнимост на данните както в регионален, така и в хронологичен план.


повече информация

| Publikation

Youth Study Bulgaria 2018/2019

This report contains the main results and conclusions of a national sociological survey of Bulgarian youth, and is representative of young people aged 14 – 29. The research was organised, methodologically developed and funded by the Friedrich Ebert Foundation. For the second time after 2011 – 2015, the Foundation set out the goal of determining the attitudes of young people in different southeast European countries. In 2018, the survey has the advantage of being conducted practically simultaneously in ten countries (Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Romania, Slovenia, and Serbia) and with an almost identical questionnaire, now providing for maximum similarity and comparability of data both at regional and chronological levels.


повече информация

Европа, която искам

„Европа, която искам“ е съвместен проект на Фондация Фридрих Еберт и Центъра за европейски и международни изследвания и неговата цел беше да стимулира младите експерти и ангажираните в процесите на вземане

на решения на национално ниво да изразят максимално откровено своите виждания и идеи за бъдещото развитие на Европейския съюз и мястото и ролята на България в него. Дискутираните аспекти и предложения са обобщени в настоящия сборник.


повече информация

Противодействие на корупцията 2018: Обществени очаквания и постигнати резултати

С приемането на новия антикорупционен закон в началото на 2018 г. и със създаването на Комисията за превенция и противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) беше създадена не само нова правна и институционална рамка, но също бяха провокирани и високи обществени очаквания за напредък при справянето с този обществено значим феномен. Настоящият анализ оценява в каква степен новото законодателство и първите действия на антикорупционната комисия създават предпоставки и нагласа за по-ефективно противодействие на корупцията.


повече информация

| Arbeit und Gewerkschaften, Migration & Integration | Publikation

The Impact of Labour Migration on the Bulgarian Economy

The study measures the real effect of labour emigration on the Bulgarian economy through a research based on an original

econometric model, which helps assessing the effectiveness of measures to change this trend. When deciding what policies

to use, we will be able to assess the cost of the decisions and what extent of action the state can afford. The publication also includes a sociological research that defines the profile and motivational attitudes of potential economic emigrants. The results of that research provide an opportunity for policies to be developed for the prevention of labour emigration. In any case, such an approach would be more efficient and quicker to put into practice than a reversal of the flow of labour migration.


повече информация

Отражение на трудовата миграция върху българската икономика

Чрез изследване, основано на оригинален иконометричен модел, настоящата разработка измерва реалния ефект на трудовата емиграция върху българската икономика, което помага за преценка на ефективността на мерките за промяна

на тенденцията. Това, от своя страна, предлага възможност за оценка колко скъпи решения и с какъв хоризонт

на действие може да си позволи държавата. Публикацията включва също и социологическо изследване, което определя профила и мотивационните нагласи на потенциалните икономически емигранти. Резултатите от социологическото изследване дават възможност да се разработят политики за превенция на трудовата емиграция. При всички случаи, подобен подход би бил по-ефективен и бързо осъществим, в сравнение с обръщане на потока на трудова миграция.


повече информация

Криза на кадрите: дефицит на работна ръка или на достойно заплащане?

Повече от десет години работодателските организации в България изтъкват като един от най-големите проблеми на икономиката липсата на квалифицирана работна ръка. Високият брой неизвестни, обаче, води до прилагането на все по-хаотични управленски мерки, а натискът на работодателите за облекчаване на вноса на евтини работинци – по-силен. Настоящата публикация разглежда ситуацията на пазара на труда през официалните и достъпните неофициални данни, описва коментарите на синдикати, работодатели и Агенцията по заетостта от проведени работни срещи във Варна, Казанлък и Пловдив и предлага решение, което до голяма степен трябва да минимизира субективните оценки, които дават възможност за още по-сериозно подкопаване на трудовите права, вместо да водят към сближаване на българските със...


повече информация

За кого са ниски "ниските данъци"?

Неравенства; Бедност; Икономиката расте - къде отиват парите? Бедствието плосък данък; Чуждестранните инстиции се свиват; Бедствието ДДС; Формулата евтин труд и ниски данъци; Справедливото данъчно облагане на доходите от труд - първи стъпки Хората срещу данъчната кражба


повече информация

| Publikation

Horizon 2030 - Demographic Tendencies in Bulgaria

Although the demographic situation in Bulgaria has been a serious crisis for nearly 30 years, it has only been the subject of public debate in the last few years. However, the focus and the measures taken are not related to the most significant problems and this leads to a lack of results. Among the important objectives of the present study is to make a comprehensive demographic forecast related to populated areas for Bulgaria up to 2030 of the main demographic indicators, which will outline the picture in the near future, and on this basis propose concrete measures and policies to improve the demographic situation in the country. Also to examine and analyse successful demographic measures and policies in Europe and to look for ways to adapt and apply them in Bulgaria.


повече информация

Хоризонт 2030: Демографски тенденции в България

Въпреки че демографската ситуация в България очертава сериозна криза от близо 30 години, едва в последните няколко тя стана тема на публичен дебат. Фокусът и предприеманите мерки, обаче, не са свързани с най-съществените проблеми и това води до липсата на резултати. Сред важните цели на настоящото изследване е и да се направи обстойна демографска прогноза за България по населени места до 2030 г., която да очертае както картината в близко бъдеще, така и на тази база да бъдат предложени конкретни мерки и политики, които да доведат до подобряване на демографската ситуация в страната, както и да бъдат разгледани и анализирани успешни демографски мерки и политики в Европа и да се потърсят начините те да бъдат адаптирани и приложени в България.


повече информация

Индустрия 4.0 - Предизвикателства и последици за икономическото и социалното развитие на България

Настъпващата в света дигитализация поставя нови предизвикателства пред българското общество. Фондация Фридрих

Еберт и Българска стопанска камара реализираха едноименен проект с цел да предложат на аудиторията аналитична информация за актуалното състояние на процесите на Четвъртата индустриална революция в различни области на живота, за тенденциите, за позитивните промени, които се очаква да настъпят за човешките общества, както и за възможните неблагоприятни последици, които предстои да посрещнем, други да предотвратим или да смекчим. Друга цел на разработения проект е всички участници в динамичните процеси да прозрат необходимостта да се подготвят за съвместни действия и да изграждат нови бизнес и социални модели, от които да се възползва колкото е възможно по-голяма част от обществото.


повече информация

За достойни условия и заплащане на нощния труд, Експертен анализ на кампанията с препоръки за следващи интервенции


Десет години пропорционално данъчно облагане в България - Време за равносметка

Въвеждането на плосък данък без необлагаем минимум облагодателства високодоходните групи, като им предостави допълнителен ресурс от лични доходи и на практика отмени традиционното за Европейския съюз задължение на заможните слоеве да поемат по-висок дял в държавния бюджет, с което да подпомагат сектора на публичните услуги и социалните разходи на държавата. Обект на настоящото изследване е влиянието на плоския данък върху икономическата конюнктура и социалната стратификация в България, отправят се и конкретни препоръки за подобрение на съществуващата пропорционална данъчна система в страната.


повече информация

| Publikation

Polit-Barometer: Year 18, Issue 4, October-December

Political scandals in the ruling coalition lead to a gradual and constant erosion of electoral support for GERB and the United Patriots. Protests in the last few months have increased public dissatisfaction with the government, and it is obvious from all this that this trend will also continue in the coming months. Confidence in political institutions continues to be at a critically low level, which increases the possibility of substantial shifting in electoral layers as a new factor emerges on the political arena.


повече информация

Политбарометър, Година 18, брой 4, Октомври-декември

Политическите скандали в управляващата коалиция водят до постепенна и трайна ерозия в електоралната подкрепа за ГЕРБ и „Обединени патриоти“. Протестите през последните месеци засилват общественото недоволство към управляващи

те и по всичко личи, че тази тенденция ще продължи и през следващите месеци. Недоверието в политическите институции продължава да бъде критично ниско, което подсилва възможността за съществено разместване в електоралните пластове при поява на нов фактор на политическата сцена.


повече информация

| Publikation

Polit-Barometer: Year 18, Issue 3, July-September

The start of the new political season saw ministerial resignations, indicating that a hot political autumn is expected. Events in recent months have shown growing instability in governance, to which ministerial resignations are hardly likely to be the answer. The crisis with the Commercial Register, the bankruptcy of the insurance company „Olympic“, and poor-quality road construction are the result of complex problems, which will continue to generate such crises in the future. An accumulation of such scandals can lead to a gradual erosion in the support of the government.


повече информация

Политбарометър, Година 18, брой 3, Юли-септември

Началото на новия политически сезон стартира с министерски оставки, което показва, че се очаква гореща политическа есен. Събитията през последните месеци показват растяща нестабилност на управлението, която трудно може да бъде преодоляна с министерски оставки. Кризата с Търговския регистър, фалитът на застрахователната компания „Олимпик“, некачественото пътно строителство са резултат от комплексни проблеми, които и занапред ще генерират подобни кризи. Натрупването на подобни скандали може да доведе до постепенна ерозия в подкрепата за управляващите.


повече информация

| Publikation

Polit-Barometer: Year 18, Issue 2, April-June

The Presidency of Bulgaria of the EU Council can be judged as a successful political, logistical and communication plan. The theme of the “Western Balkans”, which had long been absent from the highest European forums, was back on the agenda again. Despite the difficulties and challenges faced by countries in the region, the prospects for integration open new horizons related to solving a long-standing controversy. The solution to the dispute over the name of Macedonia that Skopje and Athens reached shows that dialogue is possible in the name of a common European future.


повече информация

Барометър: Политическите партии в България, Година 18, брой 2, Април-юни

Председателството на България на Съвета на ЕС може да бъде оценено като успешно в политически, логистичен и комуникационен план. Темата „Западни Балкани“, която отсъстваше дълго време от най-високите европейски форуми, отново се върна на дневен ред. Въпреки трудностите и предизвикателствата, които стоят пред страните от региона, перспективите за интеграция отварят нови хоризонти за разрешаване на дългогодишни противоречия. Решаването на спора за името на Македония, който постигнаха Скопие и Атина, показа, че диалогът е възможен в името на общото европейско бъдеще.


повече информация

| Publikation

Polit-Barometer: Year 18, Issue 1, January-March

The political situation in the first months of 2018 was determined to a great extent by the political tension created around the ratification of the Istanbul Convention and the deal with CEZ. These two events moved the focus of public attention away from the start of the rotational Presidency of Bulgaria of the Council of the EU. Despite the political controversies, the Presidency has been running successfully so far. The government has focused its efforts on two main priorities - integration of the Western Balkans into the EU and bringing the relations between the EU and Turkey back to normal.


повече информация

Барометър: Политическите партии в България, Година 18, брой 1, Януари-март

Политическата ситуация в първите месеци на 2018 година се определяше до голяма степен от създалото се политическо напрежение около ратификацията на Истанбулската конвенция и сделката за ЧЕЗ. Тези две събития изместиха фокуса на публичното внимание от започналото ротационно председателство на България на Съвета на ЕС. Въпреки политическите сблъсъци, председателството на този етап преминава успешно. Правителството е насочило своите усилия в два основни приоритета – интеграцията на Западните Балкани в EС и нормализиране на отношенията между ЕС и Турция.


повече информация

Европейски код: Сигурност

Млади експерти в областта на външната политика и международните отношения предлагат интересни ракурси към въпросите на сигурността – енергийна, касаеща климатичните промени и породените от тях предизвикателства, иновациите, мястото на Евразия в новия световен ред, Общата европейска отбрана, разширяването на Европейския съюз със страните от Западните Балкани. Специално внимание е отделено и на Председателството на България на Съвета на ЕС и възможностите, които то предоставя за страната ни.


повече информация

Демотивираните българи - Проблем или възможност

Настоящото изследване за първи път идентифицира групата на демотивираните - хора в работоспособна възраст, напълно или частично трудоспособни, които въпреки това не си търсят активно работа или го правят извън официалните канали, не се осигуряват и не са регистрирани в бюрата по труда, съответно не получават и социални помощи, тоест изцяло са извън мрежите на държавната политика за заетост и социално подпомагане, до голяма степен са маргинализирани. Публикацията анализира причините обезкуражените и работоспособни граждани да стоят извън активния трудов пазари предлага методи и политики, които могат да ги върнат обратно там.


повече информация

| Publikation

Better Inclusion of Young Refugees in Education, Labour Market and Society

The report summarises an international conference, which gathered over 40 European and national policy makers, international and national experts, youth representatives and activists and over 40 young participants across Europe, the Black Sea and Mediterranean regions. In theory, young people are supposed to have access to social protection, but in reality young refugees are often being denied of access to any social services and benefits. The recent migration crisis has also shown that European policies are inadequate in ensuring the rights of all young people in Europe. Youth organizations across Europe have turned out to be one of the main driving forces towards a better social inclusion and integration of refugees.


повече информация

| Arbeit und Gewerkschaften | Publikation

The Big Importance of the Small “Seniority Grade” - Bulgarian Experience and European Practices for Stimulating Professionalism

The payment for professional experience and labour service, more known as “seniority grade” has become subject to fierce attacks from Bulgarian employers’ organisations. While it the only guarantee that salaries will be augmented annually, albeit just a little, employers argue this system does not exist elsewhere in Europe. Although government does not support the employers’ organisations so far, under mounting pressure from lobbying, certain state officials have started to give in. We find that the Bulgarian model has many analogies in other EU countries and beyond. In fact, the majority of the analyzed country do have models of augmenting salaries and/or adjusting base salaries according to professional experience. Bulgaria´s model of seniority grade therefore neither stands isolated...


повече информация

Голямото значение на малкия „клас“ - Български опит и европейски практики за насърчаване на професионализма

Допълнителното плащане за професионален опит и трудов стаж, познато повече като „клас прослужено време“, е добавка към заплатите на работещите в България и е предмет на остри противоречия между работодателските организации и синдикатите. По повод дискусията за нейната отмяна, настоящата публикация разглежда детайлно въпроса има ли такива доплащания в страните от ЕС, анахронизъм ли е този вид възнаграждение и какви са различните практики в отделните държави. Подобно синтезирано изследване по темата до момента не е публикувано в България.


повече информация

| Publikation

Women's Rights and Right-wing Populism

Far-right parties and parties with an inclination to extreme nationalism are gaining power in Europe rising xenophobia and racism. An analysis of the policies of the political parties and movements in Bulgaria regarding the identification of program initiatives against human rights, women‘s and minority rights and their active implementation in political and social life in our country is the first of its kind, not only in Bulgaria. The research involves different political parties, non-governmental organizations, academic circles and media representatives analyzing the role of these policies for violating human rights, creating xenophobia, racism and anti-feminism, and creating stereotypes about women, men and minority groups.


повече информация

Права на жените и десен популизъм

Нови инструменти за развитие на демократичните и социални ценности. В Европа антиевропейски движения набират скорост, привличат симпатизанти и привърженици. Тенденцията е изключително тревожна по отношение на бъдещето на Европа и оказва особено силно влияние по отношение на превенцията и защитата на човешките права, колективните и индивидуални права и свободи в региона.


повече информация

Европа за европейски социален модел

Първи стъпки към Европейска Социална България през призмата на възнагражденията за труд и правата на работниците . Ограничаването на възможностите за емиграция на висококвалифицирани кадри чрез въвеждане на задължителна работа в България след завършване на висше образование, в комбинация с улеснен внос на работна ръка от трети държави чрез отпадане на пазарния тест за намиране на специалисти в страната, ще доведе до замразяване на българските заплати, които и сега са най-ниските в Европейския съюз.


повече информация

Почтеност в политиката и ефективно противодействие на корупцията в България

Представителните демокрации в Европа днес са изправени пред поредица от предизвикателства – криза на традиционните идеологически политически субекти, отказ от електорално участие на различни групи от избиратели, заплахи от политически екстремизъм и популизъм, намаляващо доверие на гражданите в управлението.


повече информация

| Publikation

Barometer: The Political Parties in Bulgaria, Year 17, Issue 4, October-December

At the end of 2017 political tensions in the country intensified. The reasons for this are the increased confrontation between GERB and BSP, which led to a series of scandals, resignations and mutual accusations. All this could have a negative impact on the EU Council Presidency, starting on January 1st. Successful running of the Presidency is a major objective of the government and ruling majority.


повече информация

Барометър: Политическите партии в България, Година 17, брой 4, Октомври-декември 2017

В края на 2017 г. политическото напрежение в страната се изостри. Причините за това са засилената конфронтация между ГЕРБ и БСП, която доведе до поредица от скандали, оставки, взаимни обвинения.


повече информация

| Publikation

Barometer: The Political Parties in Bulgaria, Year 17, Issue 3, July-September

Recent months will be remembered for the foreign political activity of the government. The good neighbourhood treaty signed with Macedonia stands out as a particularly big success. It had been postponed for years by the Macedonian side.


повече информация

Барометър: Политическите партии в България, Година 17, брой 3, Юли-септември 2017

Последните месеци ще бъдат запомнени с външно-политическата активност на правителството. Особено голям успех е подписаният договор за добросъседство и сътрудничество с Македония, който дълги години бе отлаган от македонска страна.


повече информация

| Publikation

Barometer: The Political Parties in Bulgaria, Year 17, Issue 2, April-June

The new government, made up of GERB and United Patriots, seems stable at this stage. The participation in the cabinet of two co-chairs of the patriots is a guarantee for their close involvement in the country’s governance.


повече информация

Барометър: Политическите партии в България, Година 17, брой 2, Април-юни 2017

Новото правителство, съставено от ГЕРБ и Обединените патриоти, на този етап изглежда стабилно. Участието на двама от съпредседателите на патриотите в кабинета е гаранция за тясното им ангажиране в управлението на страната.


повече информация

| Publikation

Barometer: The Political Parties Development in Bulgaria, Year 17, Issue 1, January-March

The political situation in the future will be determined by the election results. Bulgaria will soon have a new government that has been regularly chosen by parliament.


повече информация

Барометър: Политическите партии в България, Година 17, брой 1, Януари-март 2017

Политическата ситуация и занапред ще се определя от резултатите от изборите. България скоро ще има ново редовно избрано от парламента правителство, като основното предизвикателство пред него ще бъде продължаване на реформите в страната и търсенето на баланс в сложната ситуация в геополитически и регионален план.


повече информация

Фондация Фридрих Еберт

България

Ул. Княз Борис I 
 №97

1000 София

България

+359 2 980 87 47
+359 2 980 24 38

office(at)fes.bg

Екип и контакти


Мероприятия

 • вторник, 12.03.19 - Българска телеграфна агенция, Национален прес клуб, бул. "Цариградско шосе" №49, 10.00-11.30 ч.

  Българската младеж 2018/2019

  Обществото трябва да познава своята младеж. Това е основната задача на „Изследвания за младежта в Югоизточна Европа 2018/2019“ – международен...

  повече информация

 • петък, 22.02.19 - Хотел Интерконтинентал София, пл. Народно събрание № 4

  Новият доклад на Римския клуб „Хайде!“, представяне и дискусия с почетния председател на Римския клуб, проф. д-р Ернст Улрих фон Вайцзекер

  В новата си книга "Хайде!" (Come on!) авторите Ернст Улрих фон Вайцзекер и Андерс Вийкман, в сътрудничество с повече от 30 члена от Римския клуб,...

  повече информация

 • четвъртък, 07.02.19 - София Хотел Балкан, зала „Сердика“

  Противодействие на корупцията 2018: Обществени очаквания и постигнати резултати, Национална кръгла маса

  В рамките на форума ще бъдат представени резултатите от проучване на общественото мнение, което отразява обществените очаквания за приоритетните...

  повече информация

нагоре